กกส.สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ ติวเข้มให้เคารพกฎกติกาอย่าฝ่าฝืนทำผิดเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดย นายสาคร ดวงใน ประธาน คณะกรรมการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ )กกส.) พร้อมด้วยกรรมการ มีนายพีวิชญ์ สิริปัญญาแสง นาชูรัตน์ บุญสูง นายโชคชัย ศิริข่วง และ นายดิเรก คุ้มเนตร ได้เชิญตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยมาชี้แจงข้อระเยบของกกส.ให้กับผู้สมัครรับทราบรวมทั้งผู้สนับสนุนของผู้สมัคร ให้เคารพกฎระเบียบของกกส.อย่างเคร่งครัด โดยผู้สมัครทั้ง 8 หน่วยเลือกตั้งมากันครบแต่ละคนได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังและซักถามข้อสงสัยเป็นที่กระจ่างโดยผู้สมัครกรรมการประจำหน่วย มีดังนี้
หน่วย 3 อ.เมือง หมายเลข 1 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ หน่วย 5 พลนครหมายเลข 1 นายกริต แสงสร้อย หมายเลข 2 นายวุฒิชัย โรงคำ หมายเลข 3 นายฐากูร ธนานุศักดิ์หน่วย 6 อ.ร้องกวาง หมายเลข 1 นายปราการ ท้าวพันวงศ์ หมายเลข 2 นายมงคล พรมปาน หน่วย 7 อ.สอง หมายเลข 1 นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล หน่วย 8 อาชีวะ หมายเลข1 นายเกษม วิศวไพศาล หมายเลข 2 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิชหมายเลข 3 นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
หน่วย 9 ท้องถิ่น เอกชน หมายเลข 1 นายสมนึก เกียรติการัณย์หมายเลข 2 นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์หน่วย 11 อ.สูงเม่น หมายเลข 1 นายนิคม กันทะชัย หมายเลข 2 นายมานะ กาศโอสถหน่วย 13 อ.ลอง หมายเลข 1 นางวรรณี สายยืด หมายเลข 2 นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ หมายเลข 3 นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง กรรมการกกส.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ย้ำว่า ขอให้ผู้สมัครและผู้สนับสนุนปฏิบัติตามที่กกส.กำหนดและ กกส.มีความห่วงใย หากผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุนกระทำผิด และกกส.ได้เพิกถอนสิทธิ์ ผู้สมัคร 2 ปี ผู้สนับสนุน 1 ปี ท่านจะเสียสิทธิ์ ด้านสวัสดิการอย่างน่าเสียดาย เช่นเงินสวัสดิการ 1 ล้านบาท เป็นต้น กกส.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ได้กำหนดการสรรหาล่วงหน้าวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สรรหาทั่วไปวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.00 น.ณ หน่วยสรรหาตามที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!