สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาป.ตรี ปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ครู-อาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!