บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการ ตามรอยพระยุคลบาท’

บ่ายวันที่ 7 ต.ค. 62 กรมการปกครอง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการ ตามรอยพระยุคลบาท’ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการฝ่ายปกครองบรรจุใหม่ ได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี’ รุ่นที่ 3 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4) อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวต่อข้าราชการใหม่ฝ่ายปกครอง ความตอนหนึ่งว่า :
“การพัฒนาองค์กรและสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยรวม มี 2 เรื่องสำคัญ ที่วิทยากรขอฝากเป็นข้อคิดแก่ทุกท่าน หนึ่ง คือ การที่ทุกคนต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้ 100 % ไม่ใช่ 70 หรือ 50 % ในประเทศใดก็ตาม ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ซึ่งยังยึดติดอยู่กับวัตถุนิยม ชอบการประจบประแจงเอาใจ กินสินบาท คาดสินบน เน้นทุกสิ่งที่ทำเพื่อเงิน อวดโอ้ ขี้โม้คุยโว สำคัญตนผิด กระทั่งเป็นความหลงลืมตัว แทนที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว มีความถ่อมตน เมื่อนั้นคุณธรรม จิตใจคนก็จะตกต่ำ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด อย่างน่าเสียใจที่สุด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลย น้องๆ เป็นข้าราชการใหม่ อายุยังน้อยมาก อายุราชการอีกยาวไกล สามารถที่จะบำเพ็ญคุณประโยชน์ คุณงามความดี เสริมสร้างหลักจริยธรรมจรรยา ให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองไทยของเรา
อีกประการหนึ่ง พี่น้องเพื่อนข้าราชการ จงได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ในการดำรงรักษาประเทศชาติและร่วมกันปกป้องสถาบัน อันมีความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินไทย ด้วยความจงรักภักดี เราต้องเชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดีที่จะเป็นเกราะป้องกันตัว และคุ้มครองรักษาประเทศชาติ ผู้คิดร้ายต่อแผ่นดินจะแพ้ภัยตนเอง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น