กิจกรรมโครงการพัฒนา Smart farmer ต้นแบบชีววิถี อ.สองแคว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ประชา แสนกลาง นอภ.สองแคว เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา Smart farmer ต้นแบบชีววิถี อ.สองแคว จ.น่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และนายประดิษฐ์ ธนะขว้าง รักษาการในตำแหน่งเกษตร จ.น่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกลุ่ม Smart farmer ต้นแบบชีววิถี อ.สองแคว มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน มีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งในนาข้าว การเลี้ยงหอยขม การปลูกผักปลอดภัย เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่และเลี้ยงกบ
ในครั้งนี้มีแกนนำกลุ่ม smart farmer ต้นแบบชีววิถี อ.สองแคว ร่วมดำเนินการทำพื้นที่ให้เป็นต้นแบบจำนวน 6 แปลง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม Smart farmer ต้นแบบชีววิถี และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานต่อไป โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ดำเนินการในเรื่องโครงการชีววิถี ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่ จ.น่าน มาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา Smart farmer ต้นแบบชีววิถี อ.สองแคว เพื่อพัฒนาเป็นการทำการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบเพื่อขยายไปสู่พื้นที่อื่น ใน จ.น่าน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น