ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีกำหนดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลา 07.09 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
เวลา 08.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เวลา 09.30 – 11.00 น. การบรรยายเชิงวิชาการ สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาสายครู เรื่อง “แผ่นดินไทย ในรัชกาลที่ 9” ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “แผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 9” และ ชมนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น