เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ อ.เวียงสา จ.น่าน
พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จ.น่าน มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จ.น่าน บรรยายให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่ จ.น่าน ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 (รด.จิตอาสา) จำนวน 700 คน จาก 16 สถานศึกษา เพื่อการแจ้งข่าวและรายงานข่าวสารเมื่อมีเหตุการณ์ (สายด่วนเพื่อความมั่นคง 1374) โดย กอ.รมน.จ.น่าน มุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนัก ว่าการที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่นั้น ไม่ได้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน


ร่วมแสดงความคิดเห็น