มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1)

หลักสูตร 4 และ 5 ปี
: รับผู้กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน หรือ ต่อเนื่อง 2 ปี
: รับผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ เทียบเท่า
สมัครออนไลน์ : วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ (บางสาขา) : วันที่ 11 มกราคม 2563
ประกาศผล : วันที่ 30 มกราคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 30-31 มกราคม 2563
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3460 โทรสาร 0 5387 3461 ระบบสมัคร www.admissions.mju.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!