สภา ทน.ลำปาง เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ ที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ของเทศบาลนครลำปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และข้อราชการอื่นในภารกิจของเทศบาลนครลำปาง โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและตอบข้อกระทู้ถาม จากสมาชิกสภาฯ

โดยมีประเด็นสำคัญที่ระเบียบวาระ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 17,347,000 บาท ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ

สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ที่ งานบริหารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง โทร.054-237214 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!