เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก! กรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูแพร่ พลาดวันนี้ เลือกอีกครั้ง 8 พ.ย. 62

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายสาคร ดวงใน ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ จำกัด (กกส.) พร้อมด้วย นายชูรัตน์ บุญสูง นายโชคชัย ศิริข่วง นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง และนายดิเรก คุ้มเนตร กรรมการ กกส. ตามที่ กกส.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เปิดรับสมัคร กรรมการประจำหน่วย 8 หน่วย ที่ครบวาระลง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นมาและสิ้นสุด การรับสมัครเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดย กกส.ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้หาเสียงมาระยะหนึ่ง โดยกำหนดการสรรหาล่วงหน้า (การเลือกตั้ง) วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ส่วนผู้สมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ มีดังนี้1. หน่วย 3 อ.เมือง หมายเลข 1 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
2. หน่วย 5 พลนคร หมายเลข 1 นายกริต แสงสร้อย, หมายเลข 2 นายวุฒิชัย โรงคำ และหมายเลข 3 นายฐากูร ธนานุศักดิ์
3. หน่วย 6 อ.ร้องกวาง หมายเลข 1 นายปราการ ท้าวพันวงศ์ และหมายเลข 2 นายมงคล พรมปาน
4. หน่วย 7 อ.สอง หมายเลข 1 นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
5. หน่วย 8 อาชีวะ หมายเลข 1 นายเกษม วิศวไพศาล, หมายเลข 2 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช และหมายเลข 3 นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
6. หน่วย 9 ท้องถิ่น เอกชน หมายเลข 1 นายสมนึก เกียรติการัณย์ และหมายเลข 2 นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์
7. หน่วย 11 อ.สูงเม่น หมายเลข 1 นายนิคม กันทะชัย และหมายเลข 2 นายมานะ กาศโอสถ
และ 8. หน่วย 13 อ.ลอง หมายเลข 1 นางวรรณี สายยืด, หมายเลข 2 นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ และหมายเลข 3 นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน
1. หน่วยสหกรณ์ที่ 3 อ.เมือง หน่วยสรรหาที่ 1 ร.ร.บ้านน้ำชำ, หน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.อนุบาลแพร่ และหน่วยสรรหาที่ 3 ร.ร.วัดเมธังกราวาส หน่วยนับคะแนน ร.ร.วัดเมธัง
2. หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร หน่วยสรรหาที่ 1 ร.ร.นารีรัตน์, หน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์, หน่วยสรรหาที่ 3 ร.ร.ลองวิทยา และหน่วยสรรหาที่ 4 ร.ร.วังชิ้นวิทยา หน่วยนับคะแนน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
3. หน่วยสหกรณ์ที่ 6 ร้องกวาง หน่วยสรรหาที่ 1 ร.ร.บ้านไผ้โทน, หน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.บ้านร้องกวาง และหน่วยสรรหาที่ 3 ร.ร.แม่ยางเปี้ยว หน่วยนับคะแนน ร.ร.บ้านร้องกวาง
4. หน่วยสหกรณ์ที่ 7 สองหน่วยสรรหาที่1 ร.ร.ชุมชนบ้านกลาง, หน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.บ้านป่าเลา และหน่วยสรรหาที่ 3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 หน่วยนับคะแนน ร.ร.ชุมชนบ้านกลาง
5. หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ หน่วยสรรหาที่ 1 ว.เทคนิคแพร่ และหน่วยสรรหาที่ 2 ว.เกษตรแพร่ หน่วยนับคะแนน ว.เทคนิคแพร่
6. หน่วยสหกรณ์ที่ 9 ท้องถิ่นและเอกชน หน่วยสรรหาที่ 1 ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน และหน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.เจริญราษฎร์ หน่วยนับคะแนน ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
7. หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น หน่วยสรรหาที่ 1 ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร, หน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.บ้านหัวดงหน่วยสรรหาที่ 3 ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ หน่วยนับคะแนน ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ
และ 8. หน่วยสหกรณ์ที่ 13 ลอง หน่วยสรรหาที่ 1 ร.ร.บ้านปากจอกวิทยา, หน่วยสรรหาที่ 2 ร.ร.ชุมชนบ้านปิน, หน่วยสรรหาที่ 3 ร.ร.บ้านน้ำริน และหน่วยสรรหาที่ 4 ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร หน่วยนับคะแนน ร.ร.บ้านปิน
นายสาคร ดวงใน ประธานกรรมการ กกส.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ กล่าวว่า หลังการปิดการลงคะแนนแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. กกส. จะนำหีบบัตรเลือกตั้งในวันนี้ทั้งหมดนำฝากไว้ที่ สภ.เมืองแพร่ และจะไปนำหีบบัตรไปยังหน่วยเลือกตั้งอีกครั้ง ขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ ไปใช้สิทธิ์สรรหาทั่วไป วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ หน่วยสรรหาตามที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น