36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มช. ชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพ โดยในปี 2525 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นภาคเหนือ และในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ตลอดระยะเวลา 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้คณาจารย์ คณะวิจิตรศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอผลงานในรูปแบบงานสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม การออกแบบ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ ตามประเด็นที่หลากหลายและความสนใจของแต่ละท่าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 8 – 28 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ประธานในพิธีเปิดโดย นายชวน หลีกภัย สถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น