ฉลามหนุ่ม-เงือกสาว เชียงใหม่ กวาดทอง เยาวชนฯ ตากเกมส์

นักกีฬาเชียงใหม่ ประเดิมทอง จักรยาน และ กรีฑาวิ่ง 100 เมตร หญิง มนัสดา สารมโน จักรยาน ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล – หญิง (14 กม.) อิสริยา ชั้นผั้น ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร – ชาย อังกฤษ ทองขันธ์
ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร – หญิง ทอดาว เทสินทโชติ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร – ชาย ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร – หญิง นวรัตน์ ไทยแท้ ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร – ชาย ภูมิพัฒน์ เรือนทอง ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร – หญิง สิริวิมล นันท์ธนะวานิช

ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร – หญิง ธนัญญาพร แถมนา ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – ชาย ตันน้ำ กันตีมูล ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 เมตร – หญิง คชานันท์ พันธ์ไพศาล ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร – ชาย ภูมิพัฒน์ เรือนทอง ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร – หญิง ธนัญญาพร แถมนา

ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร – ชาย กฤตภาส แก้วมาตย์ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร – หญิง นวรัตน์ ไทยแท้ ฟรีสไตล์ 50 เมตร – ชาย ภูมิพัฒน์ เรือนทอง ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร – หญิง คชานันท์ พันธ์ไพศาล

ส่วนเหรียญเงิน นักกีฬาเชียงใหม่ วันแรกจาก กรีฑา วิ่ง 5, 000 เมตร – ชาย ชัยณรงค์ วงค์ดำรงวิวัฒน์ ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร – ชาย ภัคพล ปรีชาวนา ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร – ชาย กฤตภาส แก้วมาตย์ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร – หญิง สิริวิมล นันท์ธนะวานิช

ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร – ชาย ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร – หญิง เอื้องทิพย์ แสงหล้า ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – ชาย ภัคพล ปรีชาวนา ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 เมตร – ชาย นราวิชญ์ เวียร่า ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร – ชาย นราวิชญ์ เวียร่าช ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร – หญิง มานิตา วิลเลี่ยมส์

สำหรับ 3 เหรียญทองแดง ได้มาจาก ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร – ชาย ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร – หญิง มานิตา วิลเลี่ยมส์ หมากล้อม คู่หญิง กัญญาวีร์ กันตะกะนิษฐ์ ณฐอร ตินะขัตย์สรุปเหรียญ 17 ทอง 10 เงิน 3 ทองแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!