‘เดิน วิ่ง ฮอมบุญ’ พชอ.สูงเม่น ครั้งที่ 1 นักวิ่งร่วมงานคับคั่ง

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ฮอมบุญ พชอ.สูงเม่น ครั้งที่ 1 โดยมี นายพยุงศักดิ์ พลุน นายอําเภอสูงเม่น กล่าวรายงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง และนักวิ่งที่สนใจร่วมการวิ่งในโครงการดังกล่าว กว่า 2,000 คน โดยมีพิธีปล่อยตัวนักกีฬา ณ ลานวัดศรีดอก ต.หัวฝาย อ.สูงเม่นนายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า อําเภอสูงเม่น ประกอบด้วย 12 ตําบล 110 หมู่บ้าน สภาพสังคมมีลักษณะผสมผสานของสังคมเมืองและชนบท ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทําเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ลักษณะโครงสร้างประชากรในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 29.46 อําเภอสูงเม่นจึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวด้วยเหตุ ดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ อําเภอสูงเม่น จึงมีกระบวนการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเตรียมความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รวมถึงผู้ยากไร้ ของอําเภอสูงเม่น ภายใต้ กรอบแนวคิด “ คนสูงเม่นไม่ทิ้งกัน” การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ฮอมบุญ พชอ.สูงเม่น ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ยากไร้ ของอําเภอสูงเม่น และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในอําเภอสูงเม่นและผู้สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งประเภท ฟันรัน มินิมาราธอน ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 2.2 กิโลเมตร รวมถึงเชิญชวนประชาชนในอําเภอสูงเม่น ทุกตําบลได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสําหรับกิจกรรมนี้การจัดกิจกรรม ได้รับความเมตตาจาก คณะสงฆ์ในอําเภอสูงเม่นทุกวัด ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้นํา ท้องที่ ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ชมรมพัฒนาสตรีอําเภอสูงเม่น และคณะกรรมการ หมู่บ้านทุกตําบล ในอําเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!