มช.ขอเชิญครูและนักเรียน ชั้น ม.4-6 ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าท้าหมอกควัน”

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ ต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 โดยเป็นการรับสมัครครูและนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 120 คน เพื่อศึกษาหาความรู้ในหัวข้อ การใช้ Application ตรวจมลพิษทางอากาศ การใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการตรวจมลพิษทางอากาศ ร่วมจัดโครงการและเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการทำโครงการท้าหมอกควัน

การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถใช้ยื่น TCAST รอบที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ร่วมอบรม วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!