การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาCMU-EdPEX ปี 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มช.

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิจิตรศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.รองศาสตราจารย์ พญ.อภิชนา โฆวินทะ ประธาน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ กรรมการ 4. อาจารย์ ดร.มนิษวาส จินตพิทักษ์ กรรมการ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น