ปิดโครงการ…ประชุมสัมมนาการเสริมสร้าง สมรรถนะครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญโญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างแรงจูงใจ เจตคติ และคุณลักษณะของครูฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!