งานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและและสหกรณ์ (อ.พ.ก.) จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 7 พ.ย. 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและและสหกรณ์จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและและสหกรณ์ (อ.พ.ก.) จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562 ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามโครงการแก้ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพกลายจุดและโรคใบด่างมันสำปะหลัง ความคืบหน้าการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอพบพระ การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีรายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและและสหกรณ์ ดำเนินการ เช่น มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ของจังหวัดตาก การรับรองผลผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป “ตากการันตี” การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้นทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรแปรรูปผลผลิตจากโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดตาก การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อสินค้าเกษตร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อร้องทุกข์เรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตร “บุก” พืชส่งเสริม ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น