หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ‘ปาฐกถาพิเศษ’ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ’ ให้แก่นายทหารที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 44 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อใดที่เรารู้สึกถึงความผิดหวัง อ้างว้าง ความไม่สมปรารถนาในเรื่องหนึ่งๆ ยิ่งถ้าหากเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองแล้ว จงอย่าโทษแต่เฉพาะตนเอง แล้วเกิดความเศร้าหมอง โดยกล่าวว่า ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่ข้อเท็จจริงหาใช่เป็นเช่นนั้น สิ่งที่เราต้องรู้ดีกว่าใครๆ คือ เราได้ทำทุกอย่างดีที่สุดแล้ว ด้วยความรอบคอบ ด้วยความซื่อตรง ไม่ผลีผลาม มีความเพียรพยายามโดยที่หลายคนไม่รู้ มีแต่คอยจ้องจะผลักดันความผิดหรือความมิชอบให้ผู้อื่น เพื่อให้พ้นจากตัวเองไปเท่านั้น แต่โดยข้อเท็จจริงในหลายกรณี ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะสามารถแก้ไขได้โดยลำพัง เราไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหน ต้องรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสมัครสมานสามัคคี กับอีกมั่นใจว่าเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นอีก ไม่ย่อท้อ อย่าให้ความหม่นหมองหรือความผิดหวังทางความรู้สึก มาลบล้างความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอันขาด ความเป็นข้าราชการ โดยย่อ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ยึดมั่นหลักสุจริตธรรมตามพระบรมราโชวาทอันถือเป็นคำสอนชีวิต ในการครองตน ครองคน และครองงาน และมีความจงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใด หลักคิดและแนวทางปฏิบัติประการนี้ ย่อมก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องประชาชน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ลูกหลานเยาวชน และแผ่นดินที่เรารักและหวงแหน

ร่วมแสดงความคิดเห็น