วิทยุการบินฯ วางมาตรการรองรับปิดซ่อมทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ 150 วัน

จากการที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดปิดซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับบางส่วน ของสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 01.30 – 08.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ และวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้เตรียมมาตรการและวางแผนการให้บริการจราจรทางอากาศ ร่วมกับสายการบินผู้ใช้บริการ ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบในการให้บริการประชาชนให้น้อยที่สุด
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) เปิดเผยว่า “วิทยุการบินฯ ได้จัดทำแผนเพื่อรองรับการปิดซ่อมทางวิ่ง ของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้ประชุมร่วมกับสายการบินผู้ใช้บริการ ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางในการให้บริการจราจรทางอากาศ ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย วิธีปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินขาเข้า/ขาออก วิธีปฏิบัติกรณีใช้ทางวิ่งเส้นทางเดียวในการขึ้น/ลง รวมถึงแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการใช้สนามบินสำรอง
สำหรับในช่วงเวลาที่ปิดซ่อมทางวิ่ง จะไม่สามารถใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันออก(ทางวิ่ง 01R/19L) ในการขึ้นลงได้ โดยจะใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตก (ทางวิ่ง 01L/19R) ในการใช้ขึ้น/ลงเพียงทางวิ่งเดียว จึงส่งผลให้ความสามารถของทางวิ่งในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน ลดลงจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เหลือ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ลดลงร้อยละ 50) แบ่งเป็น การรองรับเที่ยวบินขาเข้าได้ 18 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับเที่ยวบินขาออกได้ 16 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับปริมาณเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยของสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพอากาศ หรือ เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ด้วย
นอกจากนั้นวิทยุการบินฯ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ รองรับภารกิจตลอดช่วงเวลาการปิดซ่อมทางวิ่ง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความไม่สะดวกและเกิดการล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ติดตามข่าวสารจากสายการบินที่ใช้บริการอย่างใกล้ชิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น