การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดูงานบ้านไทรย้อย ‘ชีววิถี อยู่ดี มีสุข’ ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ มี นายถนอมพงศ์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ-1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ เกษตรอำเภอเด่นชัย นายก อบต.ไทรย้อย นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงชุมชนต้นแบบชีววิถีจากจังหวัดน่าน คณะอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนสื่อมวลชน และสื่อ Social Media และชาวบ้านห้วยไร่ ร่วมพิธีเปิดจำนวนมากโดย นายถนอมพงศ์ กล่าวว่า ในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอขอบคุณ คุณไพรวรรณ คำเหลือ ผู้ใหญ่บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 ที่ได้กรุณาให้เกียรติต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนํา ปรัชญาพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาด้วยการจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความ เป็นอยู่อย่างพอประมาณ ลดการใช้สารเคมีตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยได้อยู่ดี และมีสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วางแนวทางพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดทาง “ชีววิถี” สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ให้เกิดการเกื้อกูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพึ่งพากันในชุมชน อีกทั้ง กฟผ. ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งในปัจจุบันมี 112 แห่ง และมีชุมชนต้นแบบจำนวน 54 ชุมชน และศูนย์การเรียนรู้โครงการ ชีววิถีภายในพื้นที่ กฟผ. หลายแห่งส่งผลให้ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ได้นําแนวทางนี้ ไปปฏิบัติใช้ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนปี 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ซึ่งได้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 3 ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยได้เชิญตัวแทนจากชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงป่าสัก และชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดู่เหนือ จ.น่าน ตลอดจนนักศึกษา ทูตสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิสิตปริญญาโท คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมเรียนรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และลงมือปฎิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีบ้านไทรย้อย ซึ่งฐานกิจกรรมหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเพาะปลูก ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านปศุสัตว์ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิธีการจัดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จัดทำบัญชีครัวเรือนควบคู่ไปด้วยนอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิถีของชุมชน ต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้นำองค์ความรู้ ใน “โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีแพร่ ด้วยการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน สู่ชุมชน บ้านไทรย้อย ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 526 คน ได้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้ม และความสุข สู่พี่น้องเกษตรกรด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน
เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมทั้งชุมชน ต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากทางวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น ซึ่งสะท้อนถึงเจตจำนงค์ และผลสำเร็จร่วมกันในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ซึ่งกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” มุ่งหวังให้ผู้เข้าเยี่ยมชม มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สืบต่อไป นายถนอมพงศ์ กล่าวปิดท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น