กำนัน ผญบ.จ.แพร่ เสนอ ส.ว. ขึ้นค่าตอบแทนให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดสวัสดิการให้ ตำรวจบ้าน ชรบ.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมคณะ เช่น นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายปรีชา บัววิวัฒน์เลิศ รองประธานกรรมการคนที่สอง นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการ นายณรงค์ อ่อนสะอาด กรรมการ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการ โดยประชุมร่วมกับส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง รับข้อคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชชาสังคม ผู้แทนภาคเอกชน สื่อมวลชน ซึ่งมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำส่วนราชการ ให้การต้อนรับทางด้านฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแพร่มี ดร.สมปาน อิ่มโดด กำนันตำบลทุ่งโฮ้ง นายภาสกร หม้อกรองกำบ้านถิ่น นายกฤษดา อินทราวุธ กำนันวังหงส์เป็นตัวแทนของ อำเภอเมืองแพร่ ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อเสนอข้อมูล-ปัญหาประเด็นต่างๆ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดแพร่ได้เสนอปัญหา 5 ประเด็น คือ 1. ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว ของจังหวัดแพร่ ให้ชุมชน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดทำโครงการ ร่วมกัน
2. ปัญหาเรื่องแก้ปัญหาหมอกควัน (ขออุปกรณ์ดับไฟเครื่องเป่าลม ตำบล 5 เครื่อง) ให้ประกาศห้ามเผาให้ พร้อมกันทุกจังหวัด
3. ปัญหาแหล่งน้ำให้สร้างอ่างขนาดเล็กในพื้นที่แต่ละตำบล และให้ผันน้ำจากอ่างแม่แคม มาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น
4. ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเสนอให้ยกเลิกเขตป่าตาม มติรัฐมนตรี และให้ออกเอกสารสิทธ์ให้เกษตรกรที่ครอบครองก่อน
และ 5. ปัญหาเรื่องอื่น เสนอขึ้นค่าตอบแทนให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.สว.แพทย์ให้จัดสวัสดิการให้ ตำรวจบ้าน ชรบ. และกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!