คณะ สว. กราบสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ พร้อมแนะการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วันที่ 7 พ.ค. 62 เวลา 10.30 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) และคณะ ได้มากราบสักการะวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอามหลวง ให้การต้อนรับ และสนทนาธรรม ซึ่งพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่ และเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัช แนะนำให้มาไหว้วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ท่านเสนใจการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน และบอกว่าวัดพระธาตุช่อแฮมีความพร้อมระดับหนึ่ง ในเรื่องพระสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทราบว่าสถานที่ยังไม่พร้อมในการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ใช้ความมานะพยายามบากบั่นในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ทำไปทีละน้อย ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอามหลวง เจริญพรว่า ในช่วงแรกสถานที่ยังไม่พร้อมนี้ ทางวัดจะรับเฉพาะผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นกลุ่มเป็นคณะ และก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานบ้าง จากนั้นพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบวประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) และคณะได้เดินทางไปรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ จ.แพร่ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น