เลือกกรรมการสอ.แพร่!! ลุ้นกันมันหยด มงคล พรมปาน ได้ไปต่อ พัฒนายุทธ เฉือนวรรรณี 1 คะแนน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คามที่กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ 8 หน่วยเลือกตั้ง ได้ครบวาระลง โดย นายสาคร ดวงใน ประธานคณะกรรมการการสรรหากรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด(กกส.) พร้อมกับกรรมการกกส. มีนายชูรัตน์ บุญสูง นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง นายดิเรก คุ้มเนตร และ นายโชคชัย ศิริข่วง ได้เปิดรับสมัคร และผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือสรรหาได้มีโอกาสแนะนำตัวและนโยบายในการทำงานให้กับสมาชิกทราบและมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
โดยในวันนี้วันที่ 8 พฤศจิกายน 5895 เป็นการเลือกตั้ง หรือสรรหาทั่วไปเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน จนหมดเวลาเลือกตั้ง ทั้ง 8 หน่วยเลือกตั้งได้ส่งคะแนนและมีการนับคะแนนกัน โดยนายโชคชัย ศิริข่วง เลขานุการกกส.รายงานผลการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปี 2563 ดังนี้
หน่วยที่ 3 อ.เมือง 1.นายพิษณุวัฒน์ อื่นศิริ 399 คะแนน(สมัครคนเดียว) หน่วยที่ 5 พลนคร1.นายกริต แสงสร้อย.302 คะแนน 2.นายวุฒิชัย โรงคำ. 148 คะแนน 3.นายฐากูร ธนานุศักดิ์173 คะแนน หน่วยที่ 6 ร้องกวาง 1.นายปราการ ท้าวพันวงศ์ 164 คะแนน 2.นายมงคล พรมปาน. 302 คะแนน หน่วยที่ 7 สอง 1. นายมนัส ภูริปัญญาวรกูร 431 คะแนน(สมัครคนเดียว) หน่วยที่ 8 อาชีวะ
1.นายเกษม วิศวไพศาล. 116 คะแนน 2.นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิชย์.96 คะแนน 3.นายสมฤทธิ์ ปรุณรัตน์. 125 คะแนน หน่วยที่ 9 ท้องถิ่น/เอกชน 1.นายสมนึก เกียรติการัณย์ 269 คะแนน 2.นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์.154 คะแนน หน่วยที่ 11 สูงเม่น 1.นายนิคม กันทะชัย. 381 คะแนน 2.นายมานะ กาศโอสถ 296 8tcooหน่วยที่ 13 ลอง 1.นางวรรณี สายยืด. 167คะแนน 2.นายพัฒนยุทธ หิรัตนพันธ์168 คะแนน3.นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์ 97 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!