สว. ลงพื้นที่น่าน รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา และในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 6 ประเด็นสำคัญ คือ
1. ด้านการจัดการที่ดินชุมชน (คทช.) มีเป้าหมายในการขอใช้พื้นที่ทั้งหมด 270,000 ไร่ ซึ่งขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว 131,531 ไร่ มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 88,454 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมป่าไม้ จำนวน 43,252 ไร่
2. การขอแก้ไขผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านใช้ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัด และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายคมนาคมขนส่ง และการบริการสาธารณะ ตามความต้องการของส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขผังเมืองจังหวัดน่าน ขณะนี้ได้ส่งรายละเอียดขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อประกาศฯ ต่อไป
3. การพัฒนาด่านชายแดนห้วยโก๋น เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ โดยขอให้กรมทางหลวง กรมศุลกากร และกรมป่าไม้ ร่วมกันแก้ไข โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ประสาน
4. การผลักดันต่อยอดภูมิปัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประชาชนจังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน โดยเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์น่าน
5. ปัญหาหมอกควันไฟป่า นำเสนอมาตรการบริหารจัดการ 4 พื้นที่ ทั้งในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ริมทาง โดยมีระบบบัญชาการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีเอกภาพ
และ 6. ด้านการท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการร่วมกันรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และสร้างมูลค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวไว้ซึ่งเอกลักษณ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ในประเด็นด้านต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว และยังเป็นการติดตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!