อบจ.แพร่ ลุยชนบท! นำเครื่องจักรกลขุดลอกลำห้วยปะยาง

ผู้สื่อจ่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยปะยาง ชุมชนบ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยออกปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 11 วันโดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กลุ่มธุรกิจ TCP และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำของชุมชนในจังหวัดแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลากท่วม ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการเตรียมงานประสานการดำเนินงานและสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินขุดลอกลำห้วยปะยางดังกล่าว งบประมาณ คณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการน้ำและเขตจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกลในการดำเนินการ โดยมีว่าที่ ร.ต.วันชัย สีต๊ะสาร ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นช่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!