สาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ออกหน่วยบริการส่งเสริมฯ และตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ชุมชนมลาบริ

ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน พ.อ.คงศักดิ์ เสนะวีระกุล รอง.เสธฯ ศปร.มทบ.38 ผบ.ร้อย.ตชด.324 ผอ.ชลประทาน น่าน ผอ.พัฒนาที่ดิน น่าน ผอ.การศึกษาตามอัธยาศัย และนางนิภาพร พอใจ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ออกหน่วยบริการส่งเสริมฯ และตรวจรักษาโรคทั่วไป มีชาวมลาบรีเข้ารับบริการ 57 ราย พบเป็นโรคหวัดและมีอาการปวดท้อง 3 ราย ได้ทำการรักษาตามอาการ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทุกราย พร้อมทำการคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงช่วงกลุ่มวัย พบว่าจากการคัดกรอง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 49 ราย พบความเสี่ยงสูง 1 ราย แนะนำให้เฝ้าระวังโดยให้ตรวจวัดความดันที่บ้าน อสม.ในชุมชนมลาบรีตามคำแนะนำ ด้านพัฒนาการโภชนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 10 ราย ไม่พบกลุ่มขาดสารอาหารและการพัฒนาการที่ล่าช้า ให้บริการวัคซีนเด็ก 5 ราย และเด็กในชุมชนได้รับวัคซีนครบร้อยละร้อยตามเกณฑ์ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ราย ผลปกติ ทำการตรวจสุขภาพทางทันตกรรม 57 ราย พบฟันผุ มีหินน้ำลาย 47 ราย นัดรักษาทางทันตกรรม ขูดหินปูน และอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านน้ำโค้ง ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 ราย ได้ให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวทั้งกระตุ้นให้เข้ารับการตรวจรักษาตามวันเวลาที่แพทย์นัด ทุกครั้ง โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน ชุมชนมละบริ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี บ้านห้วยลู่ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดประชุมสรุปการดำเนินงานเพื่อพี่น้องชาวมลาบรี บ้านห้วยลู่ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ของชุมชนเผ่ามละบริ อาทิ การพัฒนาด้านสุขอนามัยด้านที่อยู่อาศัย มาตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าดีขึ้น ซึ่งต้องทำการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากชนเผ่า เมื่อพบเห็นผู้คนเป็นจำนวนมาก ก็จะหนีหายเข้าป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!