จ.น่าน ประชุม Video Conference System ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

0
72

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน (สนง.ปภ.จ.น่าน) นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าปี 2563 ร่วมกับจังหวัดต่างๆของภาคเหนือโดยถ่ายทอดสัญญาณ จากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อร่วมบูรณาการการทำงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้จัดทำร่งแผนผชิญเหตุภัยจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์ไฟป่หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดน่าน ที่จะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จะประชุมพิจารณาร่างแผนผชิญเหตุภัยจากไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงฝุ่นละอองขนาดล็ก โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย
ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทุกคนให้ความสนใจและความสำคัญกับค่าฝุ่นละออง pM2.5 เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคฝ่ายโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมา จากการเผาป่า พร้อมขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยช่วยแจ้งเบาะแส หากเกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และแจ้งยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครของแต่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ลดลงมากที่สุด ปัจจุบันในพื้นที่ จังหวัดน่าน ไม่พบจุดความร้อน และในพื้นที่ คุณภาพอากาศโดยทั่วไป อยู่ในระดับดี และมีคุณภาพดีมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น