องค์กรพัฒนาสตรี อ.ปาย เปิดอบรมโครงการสตรีปาย กับการพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย เป็นประธานเปิดโครงการสตรีปาย กับการพัฒนาศักยภาพ และเทคนิคการป้องกันตัวจากภัยสังคม ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดย นางพรทิพย์ แสงเขิ่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ปาย ในนามของผู้แทนองค์กรพัฒนาสตรี อ.ปาย
การเปิดอบรมดังกล่าว เพื่อให้สตรีมีความรู้ความสามารถ เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลแก่สมาชิกอื่นๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ให้ผู้นำสตรี สมาชิกและคณะกรรมการ ในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรี มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชนและสังคม และเพื่อช่วยบรรเทาภัยในที่สาธารณะและภัยในชุมชน ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ คือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ปาย จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!