สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ประชุมคณะทำงานหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2563

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส เลขานุการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ประธานคณะทำงานกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส เลขานุการประธานคณะทำงานกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการในเบื้องต้น ทั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมประเภทที่ 1
โดยเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านจำนวน 12 โครงการ กิจกรรมประเภทที่ 2 โดยกลุ่มชุมชน และชมรมจำนวน 65 โครงการและกิจกรรมประเภทที่ 3 โครงการ รวมโครงการที่คณะทำงานกองทุน สปสช. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองทั้งสิ้น 80 โครงการ รวมงบประมาณที่เสนอเข้ารับเพื่อพิจารณาจำนวนกว่า 2,600,000 บาท
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 กว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การป้องกันและลดโรคติดต่อ 2.การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3.การรณรงค์และปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 4.การลดปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ 5. การลดปัญหาในเด็กและเยาวชน 6.การดำเนินงานด้านชุมชนปลอดภัย
เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 107

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!