สารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และกระทรวงการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และกระทรวงการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ นอกจากนี้ คณะยังรับชมวีดีทัศน์นำเสนอวิทยาลัยฯ และเดินเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในแต่ละแผนกวิชา ซึ่งมีให้เลือกเรียนมากกว่า 80 รายวิชา อาทิเช่น
1. แผนกวิชาเกษตรกรรม ได้แก่ รายวิชาธุรกิจเกษตรและการขยายพันธุ์พืช, รายวิชาการจัดสวนสวยขนาดเล็ก
2. แผนกวิชาคหกรรม ได้แก่ รายวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ, สปาหน้า
3. แผนกวิชาศิลปกรรม ได้แก่ รายวิชาเครื่องหนัง
4. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ รายวิชาขนมอบ
ก่อนที่คณะฯ จะเดินทางกลับ Mr.Hun Chanrith : Deputy Director General of Administration and Finance กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างอบอุ่น ในอนาคตหวังว่าจะได้ลงนามทำความร่วมมือร่วมกัน (MOU) และได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!