อุตสาหกรรม จ.ลำพูน เปิดรับคำขอสินเชื่อ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน รายงานว่า ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สอป.สปอ.) ประกาศกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน โดยประกาศกำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวงเงินจะหมดก่อน
นางจันทนา ไวยามัจมัย อุตสาหกรรม จ.ลำพูน เลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำ จ.ลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน จึงได้เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ซึ่งผู้ที่ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสนับสนุนกองทุนฯ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ต้องเป็นกิจการ SMEs จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทย ขอสินเชื่อกองทุนวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นสินเชื่อฯ ระยะยาวเกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน กิจการ ประเภทการผลิต การให้บริการ กิจการค้าปลีก – ค้าส่ง เน้นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และธุรกิจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการปรับปรุงกิจการ และธุรกิจต้องไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือถูกดำเนินคดี ณ วันที่ยื่นใบคำขอสินเชื่อกองทุนฯ และไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ ในระบบ 12 เดือนที่ผ่านมา และธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายในการสนับสนุนได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจผิดกฎหมาย และขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
ในการนี้ เอสเอ็มอีที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสนับสนุนกองทุนฯ สามารถดาวน์โหลดคำขอสินเชื่อฯ ได้ที่ www.smessrc.com และยื่นใบคำขอได้ที่กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน หรือโทร 053-581199 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!