งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

43


นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานเกษตร จ.พะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ จ.พะเยา อนุมัติโครงการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของ จ.พะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.2562 ที่ ศาลาประชาคมฯ เพื่อพัฒนากระบวนการ ผลิตการแปรรูปและการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จ.พะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดยภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร การสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าว และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสในรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีคณะจาก สปป.ลาว หอการค้าจ.ระนอง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น