นิเทศติดตาม การเปิดชั้นเรียน และร่วมสะท้อน ผลการเปิดชั้นเรียน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะติดตาม คุรุสภา นำโดย ผศ.สุนทรี คนเที่ยง และคณะ ร่วมกับ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเปิดชั้นเรียนและร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนของครูที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!