ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชย 3-6 เดือน! ให้คนตกงานหรือว่างงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สิทธิประโยชน์กรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ในระหว่างการว่างงานอัตรา ร้อยละ 30 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เพียงใช้เลขบัตรประชาชน ในการลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจาก บัตรประชาชน พร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รหัสผ่าน เพื่อใช้งานระบบฯ เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอ รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศที่ท่านสะดวก
อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับสิทธิต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นทะเบียน และรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางาน สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!