ผวจ.ตาก นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 07.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ตาก พร้อมด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ สองรองผู้ว่าฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดสีตลาราม ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยในปีงบประมาณ 2563 จ.ตาก กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน อ.เมืองตาก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จ.ตาก มุ่งเน้นให้ จ.ตาก เป็นสังคมที่มีคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!