รร.สะเมิงพิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ได้สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างรอบด้านตามบริบทของพื้นที่และสถานที่ โดยนำเสนอผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ การประเมินตามสภาพจริง ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษากิจกรรมสภานักเรียนเป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดการศึกษาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนของอำเภอสะเมิง ให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!