สมช. ระดมสมอง เตรียมพร้อมจัดทำแผนการฝึกบริหาร แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เชียงใหม่

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ระดมสมองทุกภาคส่วน เร่งเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการฝึกบริหารแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ (21 พ.ย. 62) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมหารือเพื่อวางแนวทางการจัดทำสถานการณ์ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การฝึกซ้อมดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 หรือ C-MEX 20 ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเลือกใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างรุนแรง
โดยจะจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และการฝึกซ้อมเสมือนจริง มีการจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ร่วมกันฝึกปฏิบัติ เพื่อเน้นทดสอบใน 5 ประเด็นหลัก คือ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหา การเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการภัยตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัคร การประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากร และการทดสอบแผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของหมอกควันเริ่มมีความรุนแรงขึ้น และมีการบิดเบือนข่าวสารต่าง ๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด โดยในวันนี้ได้มีการร่วมกันวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ การเพิ่มเติมสถานการณ์ฝึกให้มีระดับความรุนแรงครอบคลุมในทุกระดับ ทำให้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการฝึกบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และจะมีการฝึกซ้อมจริง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น