จ.น่าน เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ของชาวชุมชนเผ่า มละบริ บ้านหัวยลู่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562ที่บ้านห้วยลู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมนำส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎร ชุมชนเผ่า มละบริ (ผีตองเหลือง) บ้านหัวยลู่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานชุมชนมละบริ บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทรงมีความห่วงใยเรื่องความเป็นตัวตนของชนเผ่ามละบริ (ผีตองเหลือง) จะสูญหาย จึงทรงมีพระราชดำริแนวทางการพัฒนา ให้ชุมชนชาวมลาบรี อยู่กับป่า มีชีวิต แบบดั้งเดิม แต่สามารถรู้เท่าทันโลก ปัจจุบันมีการคุ้มครองสภาพของชนผ่า มีการสืบทอประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อบริโภค และสร้างรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ชุมชนมละบริ ห้วยลู่( เดิมก็คือ มละบรีหรือ(ผีตองเหลือง) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร บ้านห้วยหยวก ตามพระราชดำริๆ
ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 และ ได้ชักชวนกลุ่มมละบริ (ผีตองเหลือง ) บางส่วนมาพัฒนพื้นที่หัวยลู่แห่งนี้ ในปี พศ. 2554 และได้ส่งเสริมให้ชุมชนชาวเผ่ามละบริ (ผีตองเหลือง)ได้ปลูกข้าว มาตั้งแต่ ปีแรก ปลูกข้าวไร่ และเริ่มส่งเสริมการปลูกข้าวนาคำครั้งแรกในปี พศ. 2555 เป็นตันมา มีการปรับพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นทุกปี ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ โครงการอนุรักษณ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริฯ ซึ่งได้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยชนเผ่า มละบริ (ผีตองเหลือง) จะช่วยกันดูแลและฟื้นฟูป่าตันน้ำ ขุนน้ำสะเนียน หัวย ลู่ จากเดิม มีสภาพความแห้งแล้ง ได้กลับคืนมาค่อนข้างสมบูรณ์ มีการพัฒนาต้านการศึกษา วัฒนธรรมตั้งเดิม โดยสนับสนุนให้ชนเผ่า ปลูกข้าวได้เองเพียงพอต่อการบริโภค
นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยลู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชนเผ่ามลาบลี และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ชุมชนเผ่า มละบริ และสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้ชุมชนชาวมลาบรี ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทรงได้พระราชทานพระราชดำริถึงแนวทางการพัฒนาให้ชนเผ่ามลาบรีอยู่ร่วมกับป่า มีชีวิตแบบดั้งเดิม แต่สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน มีการคุ้มครองเสรีภาพของชนเผ่า รวมทั้งสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้เพื่อให้ผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และทรงมีความห่วงใยต่อชนเผ่า มลาบรี และให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาพัฒนาอาชีพให้ชนเผ่า ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!