การเปิดตัว 5 จุดเช็คอิน ภาพวาด 3 มิติ ผนังบ้านดอนไชย จังหวัดน่าน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาศิลปะเชิงพุทธ สู่วิถีชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ” นำโดยนายมานิตโกวฤทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)เป็นการวาดภาพเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างจุดเช็คอิน 5 จุด โดยกลุ่มศิลปินจิตอาสา ร่วมกับศิลปินกลุ่ม PainD TeeD CNX Thailand บนผนังสาธารณะบริเวณหมู่บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวแก่ชุมชนเชิงทดลอง
จุดที่ 1 เป็นภาพเรือ 2 ลำ กำลังวิ่งแข่งกันมาในแม่น้ำน่านคือเรือเทพพิรุณ 88 และเรือเทพสุนทรซึ่งเป็นเรือที่สวยงามและมีชื่อเสียง ของหมู่บ้าน ที่คนในจังหวัดน่านรู้จักดีอีกทั้งยังเป็นเรือที่ได้รับรางวัลพระราชทานอีกด้วย ศิลปินได้จำลองรูปทรงเรือขึ้นมาบนผนัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปยืนถ่ายภาพด้าในเรือ เสมือนได้พายเรือแข่งด้วยตนเอง
จุดที่ 2 ภาพ 3 มิติผสม Street Art ศิลปินจำลองการทอผ้าลายน้ำไหลที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านที่ชุมชนยังยึดเป็นอาชีพหลักอยู่ แล้วสร้างเป็นภาพบนผนังใหญ่ในหอประชุม ภาพลายผ้าลอยออกมาจากกี่ทอด้วยเส้นสีอันวิจิตรพิสดารทำให้รู้สึกลื่นไหลไปด้วยกันตามจินตนาการ เป็นศิลปะประยุกต์สิ่งโบราณกับงานร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี จากภาพเขียนโบราณของเมืองน่านให้นักท่องเที่ยวมาเล่นถ่ายรูปได้อีกจุด ซึ่งบางครั้งผนังนี้ยังปรับให้เป็นฉากเวทีการแสดงในเทศกาลต่าง ๆ อีกด้วย
จุดที่ 3 อยู่บนผนังอาคารหอประชุมหมู่บ้านด้านนอกศิลปินนำสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสกัดเป็นรูปภาพตามจินตนาการคือการจำลองระบบนิเวศใต้แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ซึ่งแม่น้ำสายนี้มีพันธุ์ปลาหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเช่น ปลาเพี้ย ปลาสวาย ปลาปีกแดง เป็นต้น ในปกติชาวบ้านจะมีการหาปลาโดยวิธีการลากแห(อวน)ทอดแห เพื่อนำมาเป็นอาหาร ภาพเขียน 3 มิติชิ้นนี้ นอกจากจะบันทึก เรื่องราวจากสัตว์น้ำแล้วยังสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการตีกะหลกเรียกปลามากินอาหารซึ่งมีอยู่จริงในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในหมู่บ้าน ที่ชุมชนมีข้อตกลงในการดูแลช่วยกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จุดที่ 4 ศิลปินจำลอง กรรมวิธีการทำยาสูบ ตั้งแต่การเพาะปลูก จนกระทั่งมาเป็นขี้โยมวนใหญ่ ให้คนไปเล่นสูบบุหรี่ยักษ์กัน โดยมีมีดหั่นยาสูบ รออยู่ สำหรับผู้ที่อยาก จะหั่นใบยาสูบ เป็นอารมณ์แบบขำ ๆ เป็นเสน่ห์อีกมุมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเล่นได้
จุดที่ 5 เป็นภาพ 3 มิติแบบง่าย ๆ ฝีมือของเด็กเยาวชน ในอำเภอเวียงสา โดยกิจกรรมป้ายสีแต้มฝัน ปันจินตนาการครั้งที่ 12 เป็นการบันทึกภาพของใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในฤดูน้ำหลาก เช่นไฟฉาย วิทยุ ยาสามัญประจำบ้าน ฟืน เทียนไข อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งภาพเขียนจุดนี้ชุมชนจึงลงความเห็นกันว่า อยากให้มีการบันทึกไว้เพื่อเตือนให้ชาวบ้าน เตรียมตัวกันทุกๆ ปีอีกทั้งยังเป็นความรู้ แก่นักท่องเที่ยวได้ดีอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้ อ.วุฒิพร ธูปเพ็ง ครูจันทรา เวียงจันทร์ และกลุ่มศิบปินจิตอาสาทุกคนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่น้อง ๆ อีกด้วย บนผนังสาธารณะบริเวณหมู่บ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!