จังหวัดน่าน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ในทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อ.ห่าวังผา ตอน น่าน – ต.บ่อ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อำเภอท่าวังผา ตอน น่าน – ตำบลบ่อ ระหว่าง กม. 371+225- กม. 381+893, กม. 383 + 917-กม, 387+ 000 รวมระยะทาง 13.751 กิโลเมตร
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ แขวงทางหลวงน่าน ที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อำเภอท่าวังผา ตอน น่าน – ตำบลบ่อ ระยะทาง 13.751 กิโลเมตร จะช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ได้มีโอกาสรู้รับข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินงาน ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะการสร้างจุดกลับรถ ไม่ให้ไกลจากชุมชนเกินไป และติดไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อำเภอท่าวังผา ตอน น่าน- ตำบลบ่อ ระยะทาง 13.751 กิโลเมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน รองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเกษตร การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งเป็นการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอีกด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!