กรมอนามัย แนะ ผู้ประกอบการคุมเข้ม-ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนจำหน่าย

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ผู้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนนำมาวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมแนะผู้บริโภคควรสังเกตวันหมดอายุ และระบุสถานที่ผลิตชัดเจน ย้ำ ก่อนกินอาหารที่มีไส้ควรเปิดดูภายในเพื่อความปลอดภัย
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณีข่าวผู้ใช้บริการซื้อขนมปังไส้กรอก จากร้านแห่งหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิ และพบว่าขนมปังขึ้นรานั้น ในเหตุการณ์นี้ ผู้ประกอบการต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัยของอาหารให้มากขึ้นและถูกหลักสุขาภิบาล ดังนี้ 1) จัดเก็บอาหารที่จะจำหน่ายให้ ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะหลังจากการขายวันนั้น ๆ ต้องจัดเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงเพราะจะทำให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตได้ง่าย
ในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องควบคุมคุณภาพผลิตจำหน่ายให้หมดวันต่อวัน 2) ร้านค้าต้องหมั่นตรวจสอบของสินค้าที่ขายมีสภาพผิดปกติ หมดอายุหรือไม่ 3) ใช้หลักการจัดลำดับของการขายสินค้าตามลำดับก่อนหลัง นำสินค้าที่รับมาก่อนออกมาขายก่อน (First in First out) 4) เช็คแหล่งผลิตสินค้า รับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ มีแหล่งผลิตชัดเจน มีระบบการขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอาหารที่เน่าเสียง่ายควรมีการควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง และ 5) มีการอบรมผู้ประกอบกิจการค้าอาหาร
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อขนมปังที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท มีการระบุ วันหมดอายุ และสถานที่ผลิตชัดเจน ก่อนบริโภคต้องสังเกตอาหารที่มีครีม หรือธัญพืชเป็นส่วนประกอบ มีไส้ทำจาก ถั่วงา ธัญพืชต่าง ๆ โดยเปิดดูไส้ที่อยู่ภายในอาหารก่อนกิน หรือถ้ามีสีกลิ่นรสอาหารที่ผิดปกติไม่ควรนำมาบริโภค นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่จำหน่ายหรือผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ไม่ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีมลพิษ มีการจัดเก็บและปกปิดที่เหมาะสม รวมถึงคนขายที่มีสุขลักษณะที่ดี
​“ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอาหารกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้สินค้าและการบริการ สามารถร้องเรียนสิทธิในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้โดยตรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมดูแล เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและการกระทำทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!