งาน “แพร่โชว์ดี” พัฒนาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม Lanna Art For Visual Communication

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บ้านวงศ์บุรี กาดกองเก่า อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ ได้มอบหมายให้ นาย วิเชียร อนุศาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดแสดงผลงานและประกวดผลงานอัตลักษณ์” ยอตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่ “แพร์โชว์ดี” โดย มีนายพิสันต์ จันทรศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานในการจัดงานว่า การจัดงานแสดงผลงานและประกวดผลงานอัตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่ “แพร่โชว์ดี” กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม Lanna Art For Visual Communication ภายใต้กิจกรรมหลัก พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการบูรณาการการ ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ แสดงถึงความเป็นล้านนา แสดงถึงอัตลักษณ์จังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ผลิตให้ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ แสดงถึง อัตลักษณ์ล้านนา อัตลักษณ์จังหวัดแพร่ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อ ขอด เกิดการสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชนของตน อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนการเผยแพร่ความงดงามของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ล้านนา ตลอดจนการแสดงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ล้านนา เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อําเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมนําเสนอแนวคิดและการตัดสินคัดเลือกทีม เพื่อร่วมแข่งขันการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน 10 ทีม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คนดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษา การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของทั้ง 10 ทีม ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2562 ถึง 23 ตุลาคม และได้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ล้านนา จํานวนทีมละ 1 คอลเล็กชั่นๆ ละไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน การจัดแสดงผลงานและประกวดผลงานอัตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่ “แพร่โชว์ดี” ในครั้งนี้ เพื่อนําเสนอผลงานการออกแบบของนักออกแบบจํานวน 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ด้าน เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า หมวก เครื่องแต่ง กาย เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อาวุธมีดดาบ เครื่องปั้นดินเผา ที่ผ่านการพัฒนา การออกแบบให้สวย ร่วมสมัย แต่ยังคงกลิ่นไอของความเป็นล้านนา จังหวัดแพร่ ซึ่งรูปแบบการตัดสินในครั้งนี้ ได้เชิญบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านวิเชียร อนุศาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ได้กล่าวเปิด การจัดแสดงผลงานและ ประกวดผลงานอัตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่ “แพร่โชว์ดี” ภายใต้โครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม Lanna Art for Visual Communication จากนั้นนาย วิเชียร อนุศาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีในพิธีเปิดงานจัดแสดงผลงานและประกวดผลงานอัตลักษณ์” ยอตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่ “แพร์โชว์ดี” ได้กล่าวเปิดงานและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และชมการแสดงบนเวทีของกลุ่มวัฒนธรรมภาคเหนือคอนบน 2 การแสดงของ 10 ทีมที่เข้ารอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!