รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่

0
188
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2562 ในการนี้ นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมิน คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น