ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนในฝัน เด็กดีในอุดมคติ

วันที่ 2 ธ.ค. 62 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘เด็กและเยาวชนที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท’ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ‘การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท’ จัดโดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ณ ห้องประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง“ชนรุ่นเก่า คือ ชนผู้มีบุญคุณใหญ่หลวง ผู้ได้วางรากฐานแก่ประเทศ ให้เกิดความเจริญมั่นคงสืบเนื่องมาตราบจนทุกวันนี้ ‘ชนรุ่นปัจจุบัน’ หรือ ‘ชนรุ่นใหม่’ คือ ผู้มุ่งมั่น มีความวิริยภาพ มีความรู้-รัก-สามัคคี เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการรักษาเจตนารมณ์ของชนรุ่นอดีต คือ ‘ชนรุ่นเก่า’ อันถือเป็น ‘มรดกแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ’ (Heritage of Pride and Dignity) เพื่อนำพาชาติประเทศสู่อนาคตอันมีความสง่างาม มีความร่มเย็นเป็นสุข ผู้ใหญ่สามารถนอนตาหลับได้ ลูกหลานต่างล้วนเป็นความหวังและเกียรติยศของแผ่นดิน จึงมีคำสอนที่ว่า ‘อยู่ให้เป็น’ กล่าวคือ การดำรงชีวิตบุคคล การศึกษาอันมีวิทยาการแตกฉาน การครองตน ครองคน และครองงาน ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ในฐานะเพื่อนร่วมชาติพี่น้องไทย ใต้ร่มพระบารมี”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!