พิธีฉลองรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดพิธีเฉลิมฉลองรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธาน และ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี อ.กุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งถือเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นลำดับที่ 13 ของโรงเรียนวชิรวิทย์ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากพลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว ว่า รางวัลพระราชทานที่พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้มีกระแสพระราชดำรัส แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ่น มาลากุล) ใจความว่า ”มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับพระราชปรารภมาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลา 55 ปี เป็นที่ตระหนักชัดว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติและเป็นการสนองนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งให้ประชาชนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เน้นประโยชน์ส่วนรวม
ในนามของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงขอแสดงชื่นชมและยินดีกับผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร  ของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ที่มีหน้าที่จัดการศึกษา  มุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพออกมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและสามารถผลักดันผู้เรียนให้แสดงศักยภาพดีเด่นจนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานจนถึงคนที่ 13 ของโรงเรียนวชิรวิทย์  คือเด็กหญิงรดา ไชยวรรณ  และหวังว่าโรงเรียนวชิรวิทย์   เชียงใหม่ ช้างคลาน จะรักษาคุณภาพในการจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น