คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ แสดงความขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม

คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ ขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีศาตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่กรุณารับหลักการ Charter Flagship Program ทั้งสามโครงการ ประกอบด้วย โครงการ Bangkok International Digital Art and Design 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์ โครงการ Chiangmai Creative Mind 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ และโครงการ Nakhon Sawan International Arts and Eat 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งท่านรับจะประสานรายละเอียดกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ
ทั้งนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางว่า โครงการควรตั้งชื่อกลางเป็นชื่อเดียวเพื่อให้ง่ายในการจดจำและเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ flagship ของกฎบัตร ซึ่งภายหลังการประชุม คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติได้สรุปชื่อกลางเป็น Thailand Digital Art and Design หรือ TDAD โดยจะใส่ปี พ.ศ.ต่อท้ายสำหรับปีที่จัดกิจกรรมนั้นๆ คณะกรรมการขอขอบพระคุณ คุณชวน ภูเก้าล้วน ประธานที่ปรึกษากฎบัตรกระบี่ที่กรุณาเข้าร่วมประชุม ขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ รักษาการรองประธานกฎบัตรแห่งชาติ ที่กรุณาติดต่อประสานงานในการขออนุญาตเข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณกรรมการกฎบัตรทุกจังหวัดที่กรุณาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณ คุณมารุต ศิริโก รักษาการรองประธานกฎบัตรที่กรุณาจัดรถบริการรับส่ง นอกจากนั้น ยังขอขอบคุณทีมวิจัยสนับสนุนการออกแบบ การจัดทำสไลด์ presentation และติดต่อประสานงาน จนการประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น