ผลคัดเลือกครู จ.แพร่ ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ คุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตน เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีมติอนุมัติรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 จำนวน 1,047 คน เรียบร้อยแล้ว และเข้ารับรางวัลในช่วงสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 16–17 มกราคม 2563
ในส่วนของจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 มีดังนี้1. นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ สพม. เขต 37 แพร่ น่าน
2. น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ สพป.แพร่ เขต 1
3. นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร สพป.แพร่ เขต 2
4. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทอง สพป.แพร่ เขต 2
5. น.ส.วรรณวรางค์ แสงสร้อย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6. นางวัชรี กาศสนุก สพป.แพร่ เขต 2
7. นางวิไลวรรณ เสนาธรรม สพป.แพร่ เขต 2
8. นายวิวัฒน์ ทองภักดี สพป.แพร่ เขต 1
และ 9. นางอัญชลี ถิ่นสุข สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!