พช.เชียงใหม่ ร่วมมอบหนังสือ“Koyori Project” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ หัตถกรรมสิ่งทอล้านนารุ่นใหม่ (ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย)

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวรัศมี ศรีสมเพชร อุปนายกสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา และนายวชิระ สีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง ได้มอบหนังสือ“Koyori Project” โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอล้านนารุ่นใหม่ (ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น -ไทย)ให้กับ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ (Mr.Hiroshi MATSUMOTO) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วย สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ดำเนิน “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การเชื่อมโยงพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ การอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอล้านนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และนักออกแบบรุ่นใหม่ ในชื่อ โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอล้านนารุ่นใหม่ “Koyori Project” ระยะดำเนินโครงการฯ 4 เดือน
กิจกรรมนำเสนอผลงาน 24 ผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกเหลือ 10 ผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อนำผลงานผลิตภัณฑ์จัดแสดง ในงาน Chiang Mai Design Week 2019 & Bangkok Design Week 2020 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)(CEA)
ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(กอ.นต.) สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท ยิบอินชอย จำกัด และได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน จากกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น