จ.ราชบุรี ‘เดินไปข้างหน้า ไม่ใช่ถอยหลัง’

เช้าวันที่ 6 ธ.ค. 62 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี“ประสบการณ์ ณ สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 ถือเป็นคุณค่าแก่ชีวิตตน ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีกลุ่มบุคคลผู้ประพฤติตนผิดกฎหมาย ไม่รักชาติบ้านเมือง ขาดความสำนึกที่ดี เข้ามาข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และพยายามเข้าหา โน้มน้าว ลูก ๆ หลาน ๆ เยาวชนด้วยวิธีการต่าง ๆ บทเรียนชีวิต ณ บ้านแห่งนี้สอนให้เราถอยตัวออกห่าง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ขวางกั้นความอยู่รอดปลอดภัยของเราคนไทยอีกต่อไป ‘ธรรมชาติ’ มีที่มาจากคำว่า ‘ธรรม’ แล้วด้วยสาเหตุอันใดเล่าเราจึงไปฝืนธรรมชาติเสียเช่นนั้น ปัญหาเริ่มต้นจากผู้อื่น คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของทางราชการงานเมือง แต่ตัวเราต้องไม่ไปเพิ่มพูนปัญหาเสียเอง ต้องขบคิดให้จงได้ว่า ความดีย่อมชนะอธรรม ความดีย่อมมาก่อนทุกสิ่ง ลูกหลานต้องปรับความคิดนี้ให้ได้ ขั้นต้นเลยเราต้องปลดล็อคข้อนี้ให้สำเร็จ คือ การเรียนให้จบ กศน. คือ การศึกษานอกระบบ ความรู้อันเป็นปฐมบทดังกล่าว ผสานเข้ากับหลักคุณธรรมจริยธรรมที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกระทรวงยุติธรรม พยายามปลูกฝังและหวังผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ จะทำให้ระบบชีวิตของลูกหลานเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่เดินถอยหลัง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น