ทต.ราชคราม ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่”พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม”

42
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายก ทต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ” พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เพิ่มความรู้ด้านการบริหารการจัดการ การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเป็นรากฐานการพัฒนา ทต.ราชคราม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การศึกษาดูงาน ทม.แม่เหียะ และ ทต.ลวงเหนือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาองค์กรปฏิบัตงาน ด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันทุจริตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น