รร.พุทธโกศัยวิทยา นำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

0
44
พระครูวิจิติรปริยัตยาทร ผอ.รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ เจริญพรว่า รร.พุธโกศัยวิทยาจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ สํานักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม (วัดป่าพุทธภูมิ) เลขที่ 258 หมู่ 5 ตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2562ในแต่ละวันได้ปฏิบัติศาสนกิจดังนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน พร้อมกัน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปสู่ สํานักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม (วัดป่าพุทธภูมิ) เวลา 11.10 น. ถึงสถานที่หมาย ฉันภัตตาหารเพล จัดเตรียมที่พักตามกลุ่มที่กําหนดให้ ทําธุระส่วนตัว เวลา 15.00 น. พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯพระเดชพระคุณพระราชเขมากร,รศ.ดร ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เดินทางมาถึง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผู้อํานวยการ ถวายเครื่องสักการะประธานฝ่ายฆราวาสและตัวแทนแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องสักการะ ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเครื่องสักการะพระครูวิจิตรปริยัตยาทร ประธานดําเนินโครงการ กล่าวรายงาน พระเดชพระคุณ พระราชเขมากร,รศ.ดร ผู้จัดการ กล่าวเปิดโครงการ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงาน ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่ประธานในพิธีพักอิริยาบถ เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทําวัตรเย็น เวลา 14.30 น. สมาทานพระกรรมฐาน เจริญจิตภาวนา เวลา 21.30 น. จําวัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น